Tájékoztatás jogszabályváltozásról 

JOGSZABÁLYBAN ELŐÍRT TARTALMÚ TELJES BIZONYÍTÓ EREJŰ MAGÁNOKIRAT SZÜKSÉGES A JÁRMŰVEK TULAJDONJOGÁNAK, ÜZEMBENTARTÓ SZEMÉLYÉNEK VÁLTOZÁS BEJELENTÉSÉHEZ 2010. JÚLIUS 1. NAPJÁTÓL

 

A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. tv. 2010. január 1. napjától történő módosításával a közúti közlekedési nyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjogának, illetve üzembentartó személyének változás bejelentését teljes bizonyító erejű (két tanú aláírásával ellátott) magánokirattal kell teljesíteni, mely okirat kötelező tartalmi elemeit a 304/2009. (XII. 22.) Korm. rendelet határozza meg. A kötelező tartalmi elemekre vonatkozó rendelkezések hatályba lépésének napja: 2010. július 1.

 

 

A jármű tulajdonjog változás bejelentése

 

Az eladó kötelezettsége, hogy a változástól számított 5 munkanapon belül a tulajdonjog változásáról készült, teljes bizonyító erejű magánokirat eredeti példányát benyújtsa vagy megküldje az okmányirodának, a vevő kötelezettsége pedig, hogy a változástól számított 15 napon belül a tulajdonjog változásról készült teljes bizonyító erejű magánokiratot – annak ugyancsak eredeti példányát – a nyilvántartásba való bejegyzés végett benyújtsa az okmányirodán. Amennyiben a vevő bejelentési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, az okmányiroda erről a tényről értesíti a szabálysértési hatóságot, illetve mulasztási bírság kiszabása érdekében az adóhatóságot. Amennyiben a vevő bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, s azt a hatóság felhívását követő 3 munkanapon belül sem pótolja, vagy az utólagos bejelentés során hitelt érdemlően nem igazolja, hogy bejelentési kötelezettségének önhibáján kívüli okból nem tudott eleget tenni, a járművet az okmányiroda a jogszabályban meghatározott időtartamra kivonja a forgalomból és azt a nyilvántartásba bejegyzi.

 

A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű tulajdonjog változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:

a)   a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegének meghatározása;

b)   a jogügylet tárgyát képező jármű azonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;

c)   a felek természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;

d)   a járműhöz tartozó okmányok (forgalmi engedély és törzskönyv) sorszáma, az okmányok átadásának-átvételének ténye, időpontja;

e)   a járműnek a vevő birtokába kerülési időpontja;

f)    a jogügylet hatálybalépésének napja;

g)   a felek nyilatkozata, mely szerint mindkét fél teljesíti bejelentési kötelezettségét a közlekedési igazgatási hatóságnál a tulajdonjog változás hatálybalépését követő, jogszabályban meghatározott határidőn belül;

h)   a felek nyilatkozata arról, hogy ismerik a bejelentés nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

 

 

Üzembentartó személyének változás bejelentése

 

A tulajdonos kötelezettsége, hogy a változástól számított 15 napon belül az üzembentartói jog létesítéséről vagy változásáról készült, teljes bizonyító erejű magánokirat eredeti példányát a változás nyilvántartásba való bejegyzése érdekében az okmányirodában benyújtsa.

 

 

A közúti közlekedési nyilvántartás járműnyilvántartásba bejegyzett jármű üzembentartó személyének változását igazoló teljes bizonyító erejű magánokirat kötelező tartalmi elemei a következők:

a)   a jogügylet ingyenes vagy visszterhes jellegére történő utalás;

b)   a jogügylet tárgyát képező járműazonosító (rendszám, alvázszám) és gyártmány adatai;

c)   a tulajdonos, az üzembentartó, valamint az új üzembentartó természetes személyazonosító adatai (családi és utóneve; születési helye és ideje; anyja születési családi és utóneve), a személyazonosságát igazoló okmány sorszám adata, valamint lakcím adata, jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, képviselőjének adatai, székhelyének (telephelyének) címe, cégjegyzék-, illetőleg nyilvántartási száma;

d)   a járműhöz tartozó forgalmi engedély sorszáma, az okmány új üzembentartó részére történő átadásának-átvételének ténye, időpontja;

e)   a járműnek üzembentartó birtokába kerülési időpontja;

f)    a jogügylet hatálybalépésének napja;

g)   a jármű tulajdonosának nyilatkozata, mely szerint a külön jogszabályban előírt bejelentési kötelezettségének a közlekedési igazgatási hatóság előtt a jogügylet hatálybalépését követő 15 napon belül eleget tesz;

h)   a felek nyilatkozata, melyben kijelentik, hogy ismerik a bejelentés alapján a nyilvántartásba történő bejegyzéséhez fűződő joghatásokat, valamint a bejelentés elmaradásának, illetve bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítésének jogkövetkezményeit.

 

Amennyiben a 2010. július 1. napját követően benyújtott okirat nem felel meg a jogszabályban meghatározott követelményeknek, az okmányiroda a nyilvántartásba való bejegyzést elutasítja, egyben felszólítja az ügyfelet a kötelező tartalmú teljes bizonyító erejű magánokirat benyújtására, valamint felhívja a figyelmét a késedelmes bejelentés jogkövetkezményeire.

 

 

Gödöllő Polgármesteri Hivatal

Lakosságszolgálati és Okmányiroda